Tarief en Praktijkinformatie

Afspraak na telefonisch, mail of WhatsApp contact.

In de praktijk geldt een rookverbod! 

Tarief per 01-01-2021

Volwassene                             : € 65,00
Fonoforese = Stem  vork          : € 65,00

Een consult duurt 45 min. Het eerste consult kan langer duren i.v.m. intake.

*nb. De Fonoforese behandeling, als apart consult, komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

*nb. Deze technieken zijn niet bedoeld als vervanging van medisch advies of behandeling.
Bij twijfel, raadpleeg uw huisarts.

Betaling.
U krijgt de factuur per mail toegestuurd (met uw toestemming). Is dit niet mogelijk dan print ik hem uit en krijgt U hem mee. U kunt hem dan binnen 10 dagen overmaken op het, op de factuur vermeldde, bankrekeningnummer.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijding, minder dan 24 uur van tevoren, af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

De praktijkruimte is op de 1e verdieping, er is geen lift aanwezig.

Vergoeding
Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden complementaire zorg geheel of gedeeltelijk. Check bij uw verzekeraar of u binnen een ‘aanvullend pakket’ verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen.

Gezondheidspraktijk Ouder-Amstel is aangesloten bij: CAT Complementair Aanvullende Therapeuten en beschikt over een licentienummer.
Meer informatie kunt u vinden op; catvergoedbaar.nl 

Prestatie code
Onder de prestatie code wordt verstaan een code die de zorgverzekeraar toekent aan een bepaalde behandelvorm.
Veelal bevordert of stimuleert een behandelvorm die behoort tot de vakgroep natuurgeneeskunde een helingsproces dat van nature minder snel of effectief zou zijn. De klachten die behandeld worden kunnen zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn. Omdat mijn behandeling verschillende therapiemogelijkheden bevat werk ik met verschillende prestatiecode’s.

Code 24000   Orthomoleculaire Geneeskunde
Code 24513   Lichaamsgerichte psychotherapie 
Code 24016   Bowentherapie
Een van deze code’s treft U aan op de factuur. 

Visitatie:

Het Cat verplicht een therapeut tot het ontvangen van een visitatie. Hierbij wordt gekeken naar de gehele praktijkvoering. In 2018 is er een visitatie geweest en die is naar volle tevredenheid afgerond zonder aanteken punten.

Tevens ben ik B.I.G. geregistreerd. Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen verloskundigen en verpleegkundigen registreert. Registratienummer 59002513030.

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg

Als Complementair Kwaliteitstherapeut en CAT-level 3 therapeut val ik onder 
Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Klachtenfunctionaris en geschillencommissie.

 

Mocht je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebben over de door mij geboden dienstverlening, maak dit dan zo snel mogelijk bespreekbaar.
We kunnen samen kijken of er een oplossing gevonden kan worden waar we beiden tevreden mee zijn.

Gezondheidspraktijk Ouder-Amstel staat ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 34377017.
Het btw-id nummer is: NL001490477B07

Dossier en geheimhouding
Gezondheidspraktijk Ouder-Amstel staat geregistreerd bij het College Persoonsbescherming. Dit houdt in dat ik alle gegevens die ik verkrijg veilig opberg zodat deze niet door anderen gezien kunnen worden. Tevens zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens. De cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier.

Wet WGBO
In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren. Een zorgverlener heeft de plicht in levensbedreigende situaties te handelen. Dit betekent echter niet dat de patiënt zorg kan eisen van zijn behandelaar, in bepaalde gevallen kan deze zorg weigeren.

In overeenstemming met de WGBO zal ik U vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen. Meer info over wet WGBO; 01 – (WGBO) 2012- 54-1

Algemene informatie AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Als praktijkhouder ben ik verplicht aan deze verordening te voldoen.

Verordening_2016_-_679_definitief

Basismodel + meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

GAT-Beroepscode

Handleiding-wet-bescherming-persoonsgegevens

Algemene-voorwaarden-Gezondheidspraktijk Ouderkerk aan de Amstel

Privacy Gezondheidspraktijk Ouderkerk aan de Amstel

Behandelovereenkomst