Tarief en Praktijkinformatie

 

COVID-19 informatie

  1. In het in kader van de COVID 19 vraag ik je bij binnenkomst je handen te desinfecteren met handalcohol dat geef ik je bij binnenkomst.
  2. Ik begroet je met een glimlach maar schud je niet de hand.
  3. Het toilet kan niet gebruikt worden alleen in zeer hoge nood.
  4. Handdoeken en lakens zijn schoon en verwissel ik na iedere cliënt.
  5. Ik zal na de behandeling alles reinigen dat in contact met jou is geweest. Dit ter bescherming van mijzelf maar vooral de volgende cliënt.
  6. En belangrijkste wanneer je hoest, koorts hebt of verkouden bent, kom dan niet!
  7. Dat geld ook voor mij, ik zal de afspraak dan afzeggen.

 

Openingstijden

dinsdag                   9.00 – 16.00                                                                                     woensdag               9.00 – 16.00                                                                                        vrijdag                     9.00 – 16.00

 

Tarief per 01-01-2020

Volwassene                             : € 65,00

Kind                                         : € 45,00

Fonoforese = Stem  vork         : € 65,00

btw-id nummer : NL001490477B07

Een consult duurt 45 min tot 1 uur. Het eerste consult kan langer duren i.v.m. intake.

*nb. De Fonoforese behandeling, als apart consult, komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

*nb. Deze technieken zijn niet bedoeld als vervanging van medisch advies of behandeling.
Bij twijfel, raadpleeg uw huisarts.

Betaling.
U krijgt de factuur per mail toegestuurd(met uw toestemming). Is dit niet mogelijk dan print ik hem uit en krijgt U hem mee. U kunt hem dan binnen 10 dagen overmaken op het, op de factuur vermeldde, bankrekeningnummer.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijding, minder dan 24 uur van tevoren, af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

De praktijkruimte is op de 1e verdieping, er is geen lift aanwezig.

Vergoeding
Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden complementaire zorg geheel of gedeeltelijk. Check bij uw verzekeraar of u binnen een ‘aanvullend pakket’ verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen.

Gezondheidspraktijk Ouder-Amstel is aangesloten bij: CAT Complementair Aanvullende Therapeuten en beschikt over een licentienummer.

Prestatie code
Onder de prestatie code wordt verstaan een code die de zorgverzekeraar toekent aan een bepaalde behandelvorm.
Veelal bevordert of stimuleert een behandelvorm die behoort tot de vakgroep natuurgeneeskunde een helingsproces dat van nature minder snel of effectief zou zijn. De klachten die behandeld worden kunnen zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn. Omdat mijn behandeling verschillende therapiemogelijkheden bevat werk ik met verschillende prestatiecode’s.

Code 24000   Orthomoleculaire Geneeskunde
Code 24513  Lichaamsgerichte psychotherapie                                                                                                                                           

Een van deze code’s treft U aan op de factuur.

 

 

Visitatie:

Het Cat verplicht een therapeut tot het ontvangen van een visitatie. Hierbij wordt gekeken naar de gehele praktijkvoering. In 2018 is er een visitatie geweest en die is naar volle tevredenheid afgerond zonder aantekenpunten.

Tevens ben ik B.I.G. geregistreerd. Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen verloskundigen en verpleegkundigen registreert. Registratienummer 59002513030.

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg
De complementaire/alternatieve genezers, zoals Gezondheidspraktijk Ouder-Amstel, genoemd wordt door de zorgverzekeraars en de wetgevende macht, was een gewone burger en werd als zodanig in de wet BIG meegenomen (denk hierbij aan de voorbehouden handelingen en de beschermde beroepstitels). Artikel 96 was een kleine uitzondering op dit verhaal, want volgens dat artikel kan de praktijk gesloten worden als ik een gevaar voor de volksgezondheid ben.

De Wkkgz zegt letterlijk in artikel 1
Alternatieve-zorgaanbieder: een solistisch werkende, niet-geregistreerde zorgverlener die andere zorg levert, dan wel een instelling die uitsluitend door niet-geregistreerde zorgverleners andere zorg doet verlenen;

artikel 2, waarin de zorg die geleverd wordt, is beschreven:
In afwijking van het eerste lid verleent een alternatieve-zorgaanbieder slechts zorg die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt, waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt ook overigens met respect wordt behandeld.

Brochure-VWS-Wkkgz[2218]

Vanaf 1 januari 2017 dient de praktijk ingeschreven te staan bij een door de minister goedgekeurde geschillencommissie, bijna-accidenten moeten gemeld worden bij het daarvoor opgerichte meldpunt.

Gezondheidspraktijk Ouder-Amstel is aangesloten bij GAT http://gatgeschillen.nl

Gezondheidspraktijk Ouder-Amstel staat ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 34377017.

Dossier en geheimhouding
Gezondheidspraktijk Ouder-Amstel staat geregistreerd bij het College Persoonsbescherming. Dit houdt in dat ik alle gegevens die ik verkrijg veilig opberg zodat deze niet door anderen gezien kunnen worden. Tevens zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens. De cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier.

Wet WGBO
In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren. Een zorgverlener heeft de plicht in levensbedreigende situaties te handelen. Dit betekent echter niet dat de patiënt zorg kan eisen van zijn behandelaar, in bepaalde gevallen kan deze zorg weigeren.

In overeenstemming met de WGBO zal ik U vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen. Meer info over wet WGBO; 01 – (WGBO) 2012- 54-1

Algemene informatie AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Als praktijkhouder ben ik verplicht aan deze verordening te voldoen.

verordening_2016_-_679_definitief

Basismodel + meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

GAT-Beroepscode

behandelovereenkomst volwas.2021

Privacy 2021

handleiding-wet-bescherming-persoonsgegevens